Státní duma ratifikovala dohodu o přijetí Krymu a Sevastopolu k Ruské federaci

Z Wikizpráv

Čtvrtek

Státní duma v Rusku slavnostně ratifikovala mezistátní smlouvu o opětovném připojení teritorií ostrov Krym a město Sevastopol k území Ruské federaci.

Zákon podpořilo ve veřejném hlasování 443 poslanců Státní dumy, jeden poslanec, Ilja Ponomarev hlasoval proti.

Poslanec Ponomarev své rozhodnutí ospravedlnil následovně: „Jsem pro, aby naše národy zůstaly spolu. Národy Ruska, Ukrajiny, Běloruska. Ale dnešní rozhodnutí je krok opačným směrem.

Očekávatelný výsledek hlasování přijali poslanci Státní dumy jásotem. Mezistátní dohoda nabyla platnosti okamžikem ratifikace zákona, nicméně Republika Krym byla Ruskem anektována (území se stalo součástí Ruska) podpisem této dohody, tedy již 18 března 2014.

Plné znění smlouvy[editovat]

Ruská federace a Republika Krym, na základě historického společenství svého lidu a vzhledem k aktuálnímu spojení mezi sebou, uznávají a znovu potvrzují zásadu rovných práv a sebeurčení národů zakotvených v Chartě Organizace spojených národů, podle níž všechny národy mají nezadatelné právo svobodně a bez zasahování určit svůj politický statut a usilovat o svůj ekonomický, sociální a kulturní rozvoj, a každý stát má povinnost respektovat toto právo

na zajištění respektu a důstojnosti, lidských práv a svobod, včetně práva na život, svobodu myšlení, svědomí, náboženského vyznání a víry ke všem jednotlivcům na svém území, a to bez rozdílu, v souladu s obecně uznávanými zásadami a normami mezinárodní práva, stejně jako v těsném vztahu k jiným základním zásadám mezinárodního práva zakotveného zejména v Chartě OSN a Helsinském závěrečném aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, zásadami respektování a dodržování lidských práv a svobod,

vyjadřující společnou vůli národů, neoddělitelně spojených společnými historickými osudy, aby žili společně jako součást demokratického federálního právního státu, jehož cílem je zajistit blahobyt a prosperitu svých národů,

Z hlediska historického společenství lidu byl ostrov Krym vždy neoddělitelnou součástí Sovětského Svazu.

založený na svobodné a dobrovolné vůli lidu na Krymu na všekrymském referendu konaném v autonomní republice Krym a v Sevastopolu 16.března 2014, během kterého se lidé na Krymu se rozhodli pro sjednocení s Ruskem v právním subjektu Ruské federace,

s ohledem na návrh republiky Krym a města se zvláštním statutem Sevastopol vstoupit do Ruské federace, Republika Krym , včetně města se zvláštním statutem Sevastopol, byla uzavřena Dohoda o následujícím:

Podepsáním dohody v roce 1994 se Ukrajina vzdala jaderných zbraní výměnou za nejvyšší záruky národní suverenity a bezpečnosti Ruskem, Velkou Británií, USA. V roce 2014 dochází k anexi části Ukrajiny Ruskou federaci.
Osádku jediné ukrajinské ponorky obklíčené ruským loďstvem na okupovaném Krymu zajala bez výstřelu 22.2.2014 krymská domobrana.

Článek 1

1. Republika Krym se považuje za součást Ruské federace dnem podpisu této dohody.

2. Vstup republiky Krym do Ruské federace v souladu s ústavou Ruské federace, touto smlouvou, federálním ústavním zákonem "O postupu pro přijetí do Ruské federace a zapojení nových subjektů Ruské federace" a federálním ústavním zákonem o přijetí Republiky Krym Ruskou federací.

Článek 2

Od přijetí Republiky Krym do Ruské federace, jsou v Ruské federaci vytvořeny nové entity - Republika Krym a město federálního významu Sevastopol.

Článek 3

1. Ruská federace zaručuje všem národům žijícím na území republiky Krym a městu federálního významu Sevastopol, právo na zachování jejich rodný jazyk a vytvoření podmínek pro jeho studium a vývoj.

2. Státní jazyky republiky Krym jsou ruština, ukrajinština a jazyk Krymských Tatarů.

Článek 4

1. Hranice teritoria Republiky Krym a města federálního významu Sevastopol se shodují s hranicemi Republiky Krym a města federálního významu Sevastopol tak jak jsou ke dni přijetí Republiky Krym do nových útvarů Ruské federace.

2 . Hranice republiky Krym na území, kde je spojena s územím Ukrajiny, je státní hranicí Ruské federace .

3 . Námořní vymezení Černého a Azovského moře vychází z mezinárodních smluv Ruské federace, norem a zásad mezinárodního práva.

Článek 5

Ode dne přijetí Republiky Krym a útvarů Ruskou federací do soustavy Ruské federace jsou ukrajinští občané a osoby bez státní příslušnosti trvale pobývající v daný den v republice Krym nebo na území spolkové Sevastopolu, uznáni občany Ruské federace, s výjimkou osob, které do jednoho měsíce od daného dne projeví své přání zachovat své stávající občanství anebo zachovat občanství u svých nezletilých děti nebo zůstat bez státní příslušnosti .

Článek 6

Od přijetí Republiky Krym do Ruské federace a utváření nových subjektů v Ruské federaci a do 1. ledna 2015 začíná přechodné období, během něhož bude řešena problematika integrace nových subjektů Ruské federace v oblasti ekonomické, finanční, úvěrové a právního systému Ruské federace, státních orgánů Ruské federace, jakož i v otázkách vojenských závazků a vojenské služby na území republiky Krym a v městě federálního významu Sevastopol.

Článek 7

Občané Ruské federace, povolaní do vojenské služby v Republice Krym federálního významu a městě Sevastopol, splní vojenskou službu na území republiky Krym a městě federálního významu Sevastopol až do roku 2016, včetně.

Článek 8

Volby do orgánů státní správy Republiky Krym a orgány státní správy města federálního významu Sevastopolu se budou konat v druhou neděli v září 2015. Až do zvolení státních orgánů Republiky Krym a veřejné orgány města federálního významu Sevastopolu budou vykonávat tyto pravomoci Státní rada Republiky Krym - Parlament republiky Krym a Rada ministrů republiky Krym, Zákonodárný sbor města Sevastopol .

Proruský politický mítink na území okupovaném Ruskem.

Článek 9

1. Legislativní a jiné normativní právní akty Ruské federace budou probíhat v rámci republiky Krym a města federálního významu Sevastopol při přijetí Ruské federace v republice Krym a nových subjektech Ruské federace, pokud není stanoveno jinak právními předpisy Ruské federace.

2. Normativní právní akty Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, Republiky Krym a města se zvláštním statutem Sevastopol působí na území republiky Krym a města federálního významu Sevastopol až do konce přechodného období, nebo do přijetí příslušného normativního právního aktu Ruské federace anebo do normativního právního akty republiky Krym, normativního právního aktu Ruské federace anebo normativního právního aktu města federálního významu Sevastopol.

3. Normativní právní akty Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, Republiky Krym a město se zvláštním statutem Sevastopol, které jsou v rozporu s ústavou Ruské federace, neplatí.

Článek 10

Tato smlouva se použije prozatímně ode dne podpisu a vstoupí v platnost dnem ratifikace .

Zdroje[editovat]

Tato zpráva byla založena zčásti nebo zcela překladem zprávy Госдума ратифицировала договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России na ruských Wikizprávách.